انتخاب یک زبان عمومی علاوه بر زبان مادری

Program Picture

گنجینه

انتخاب یک زبان عمومی علاوه بر زبان مادری
۱۳ تیر ۱۳۹۶

انتخاب یک زبان عمومی علاوه بر زبان مادری از تعالیم اجتماعی حضرت بهاءالله است که باید در مدارس به اطفال تعلیم داده شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه