Program Picture

کرسی صلح

کنفرانس آینده بشریت: چالش صلح جهانی و امنیت

۲۰ بهمن ۱۳۹۷

دکتر هدی محمودی رئیس کرسی بهائی برای صلح در دانشگاه مریلند در خصوص اهداف برگزاری کنفرانس آینده بشریت: چالش صلح جهانی و امنیت توضیح می‌دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه