Program Picture

کرسی صلح

بازی‌های کامپیوتری و فرایند برقراری صلح

۱۸ اسفند ۱۳۹۷

آقای درک کالین، متخصص در زمینه بازی‌های کامپیوتری، توضیح می‌دهد که چالش بازی‌هایی که هدف ایجاد صلح و یا ترویج کشمکش را دارند این است که نه تنها باید تمام استانداردهای سرگرمی را در قالب «زیبایی شناسی و احساس بازی» حفظ کنند، بلکه باید یک قدم جلوتر بروند و موفق به تغییر دانش، نگرش، و رفتار افراد شوند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه