Program Picture

کرسی صلح

آیا صلح وابسته به جنسیت است؟

۱۰ شهریور ۱۳۹۷

این برنامه توسط کرسی بهائی برای صلح جهانی‌ در دانشگاه مریلند آمریکا برگزار شده است.
در دنیایی که تعصبات جنسیتی، زنان و مردان را در تمام جنبه‌های اجتماع از هم جدا کرده، دستیابی به صلح بدون دستیابی به تساوی حقوق زنان و مردان هرگز ممکن نیست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه