سبک شناسی شعر – بخش ۹

Program Picture

کافه گپ

سبک شناسی شعر – بخش ۹
۰۹ خرداد ۱۳۹۵

سبک هندی همچنان موضوع صحبت پارسا فناییان و رامان شکیب است. لطفاً به این قسمت از کافه گپ هم گوش کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه