بشارات ادیان – بخش ۹

Program Picture

کافه گپ

بشارات ادیان – بخش ۹
۳۰ آبان ۱۳۹۵

موضوع این آخرین قسمتی که پارسا فنائیان و استاد وحید خرسندی در رابطه با بشارات ادیان صحبت می‌کنند، بهشت و جهنم است. بهشت و جهنم از دیدگاه دیانت بهائی چگونه است؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه