بشارات ادیان – بخش ۲

Program Picture

کافه گپ

بشارات ادیان – بخش ۲
۱۱ مهر ۱۳۹۵

استاد وحید خرسندی در گپ و گفت این هفته در رابطه با فرو افتادن آسمان و مفهوم اصلی آن صحبت می‌کنند.

در ادیان گذشته به موضوعاتی اشاره شده که امروزه با عقل سازگار نیستند؛ موضوعاتی همچون جا به جا شدن کوه‌ها، بازگشت مسیح بر روی ابر، شکافتن آسمان و …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه