کتاب اقدس «امّ‌الکتاب» نازله در عکّا

Program Picture

پیک یزدان

کتاب اقدس «امّ‌الکتاب» نازله در عکّا
۰۴ مهر ۱۳۹۸

الواح مبارکۀ حضرت بهاءالله که پس از نزول کتاب اقدس در عکّا نازل گردیده‌اند و مؤیّد احکام کتاب اقدس وگاه حاوی برخی مقرّرات جدیدند کتابُ عهدی (کتاب عهد من) کتاب وصیّت حضرت بهاءالله، ‌یکی ازآن الواح است که در آن پس از نقل آیات کتاب اقدس به تصریح حضرت عبدالبهاء را پس از خویش مرکز میثاق و مبیّن کلمات حضرتشان معیّن می‌فرمایند. در بخش پنجم از گفتار نخست قاموس کتاب اقدس به تألیفات پژوهشگران بهائی در خصوص محتوای کتاب اقدس اشاره گردیده است. بخش ششم که مختصر است، بیان تقسیمات کلّی در خصوص محتوای کتاب اقدس است. در این بخش محتوای کتاب اقدس گذشته از مسائل عرفانی و فلسفی تحت سه عنوان تقسیم‌بندی گردیده است: نخست مقرّرات کتاب اقدس، دوّم خطابات و نبوّات کتاب اقدس، سوّم اشارات کتاب اقدس به اشخاص و اماکن مخصوص.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه