خطابات نازله در عکّا به رؤسا و پادشاهان جهان – بخش ۱

Program Picture

پیک یزدان

خطابات نازله در عکّا به رؤسا و پادشاهان جهان – بخش ۱
۳۱ شهریور ۱۳۹۸

یکی از سنن مظاهر الهیّه، رسولان الهی، همواره این بوده است که امر خویش را ازجمله به سلطان یا سلاطین و حکّام زمان ابلاغ نمایند. حضرت باب نیز در چند لوح به محّمد شاه قاجار پادشاه و حاج میرزا آقاسی صدراعظم ایران و اصولاً در کتاب قیوّم‌الاسماء به آن دو و نیز دیگر پادشاهان و رؤسای جهان خطابات فرموده‌اند و آنان را به امر جدید دعوت کرده‌اند.
حضرت باب در الواح اختصاصی به سلطان عبدالّمجید عثمانی و والی مسقط و شریف مکّه نیز خطاباتی فرموده‌اند. همچنین به هر یک از علماء مشهور و برجستۀ مذهبی ایران و عراق لوح مخصوصی خطاب فرموده‌اند.
حضرت بهاءالله در ایّام تبعید در ادرنه و عکّا به پادشاهان، رؤساء جمهور و پیشوایان مذهبی جهان در خطابات خصوصی و عمومی امر عظیم حضرتشان را ابلاغ فرموده‌اند. مفاد خطاب آن حضرت به سلطان عبدالّعزیز عثمانی قبلاً در طیّ یکی از گفتارها نقل گردیده‌ است. این بیانات البتّه در شهر استانبول به سلطان مذکور خطاب گردیده است که مشابه آن در سورۀ ملوک آمده است.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه