آثار حضرت بهاءالله‌ – کلمات مکنونه نازله در بغداد – بخش ۱

Program Picture

پیک یزدان

آثار حضرت بهاءالله‌ – کلمات مکنونه نازله در بغداد – بخش ۱
۲۲ مرداد ۱۳۹۸

حضرت بهاءالله سحرگاهان از بیت مبارک، خانۀ حضرتشان، به کنار رودخانۀ دجله تشریف می‌بردند و مشی می‌فرمودند، قدم می‌زدند. سپس در آن هوای آزاد و لطیف سحرگاهی به دعا و عبادت می‌پرداختند پس از آن کلمات مکنونه نازل می‌گردید. حضرت بهاءالله این کلمات را بر تکه کاغذهائی که همراه داشتند مرقوم می‌فرمودند آن کاغذها امروزه در دست است و در مرکز جهانی بهائی حفظ می‌شود. این مجموعۀ کلمات مبارکۀ مکنونه چند نام دارد ولیکن معروفترین نام آن همان کلمات مکنونه است. بخش‌هائی ازکلمات مکنونه به فارسی و بخش‌هائی به عربی نازل گشته است. کلمات مکنونه جوهر گرانبهائی است که سرمایۀ شخص مسافر روحانی سالک در همۀ سفرهای او است این مجموعۀ مبارکه راهنمای هر فرد انسانی است و او را با عالی‌ترین سجایای اخلاقی آشنا می‌سازد. چراغی به نهایت درجه روشن برای بشریّت گم شده در بیابان غرور، خودپرستی و مادّه‌پرستی است.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه