پدیده سالمند آزاری در جوامع امروزی

Program Picture

جمع جمعه‌ها

پدیده سالمند آزاری در جوامع امروزی
۲۴ خرداد ۱۳۹۸

در جمع جمعه‌های این هفته همراه با آوا به سراغ آقای امین قضایی، جامعه‌شناس، رفتیم و با هم در مورد موضوع سالمند آزاری گپ زدیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه