خدمت برای تغییر یک زندگی

Program Picture

جمع جمعه‌ها

خدمت برای تغییر یک زندگی
۱۴ تیر ۱۳۹۸

جمعه‌‌ای با رضوان، جوانی که تصمیم گرفته به جای زندگی عادی و روتین، ساکن محله‌‌ای محروم بشه و با خدمت به افراد ساکن اون محله بتونه تغییری هر چند کوچک در مسیر زندگیشون ایجاد کنه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه