Program Picture

وادی عشق

جلسات دعای بهائی

۲۱ آذر ۱۳۹۸

جلسات دعا که در دیانت بهائی بر آنها تاکید بسیار شده، گردهمایی‌هایی هستند که حضور همه از هر دین و مرامی در آنها آزاد بود و هدف اصلی آن دعا و آشنایی با روش‌های مختلف دعا و وحدت بین افراد بشر است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه