Program Picture

وادی عشق

استمرار در دعا

۱۱ مهر ۱۳۹۸

این قسمت از وادی عشق به اهمیت استمرار در دعا و تاثیر مرتب دعا خواندن اختصاص دارد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه