Program Picture

فصل مشترک - فصل ۲

هنر و تعالی روحی

۱۰ خرداد ۱۳۹۷

با تماشای فیلم «هنر کیت وستلی» با تجربه یک هنرمند برای بیان افکارش آشنا می‌شویم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه