Program Picture

فصل مشترک - فصل ۲

یادگیری جمعی راهی به سوی توسعه

۲۶ مهر ۱۳۹۷

با توجه به مفهوم یادگیری و به ویژه یادگیری جمعی و به منظور افزایش توانمندی افراد در مسیر ساختن جامعه‌ای سالم و موفق، جامعه بهائی در سراسر دنیا تلاش می‌کند، با ایجاد فضاها و ترویج فعالیت‌های جمعی، به افراد کمک کند تا درک عمیق‌تری از تعالیم الهی به دست آورند و درباره چگونگی استفاده از آن‌‌ها برای بهبود شرایط زندگی فردی و جمعی خود دانش و تجربه کسب کنند. تماشای مستندی در همین ارتباط ما را با برخی از این فعالیت‌ها آشنا می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه