Program Picture

فصل مشترک - فصل ۲

توسعه پایدار و آیین بهائی

۲۲ شهریور ۱۳۹۷

مقوله توسعه پایدار سال‌هاست که در مجامع بین المللی مطرح شده و سازمان‌ها و نهادهای بسیاری در راستای کاهش تاثیرات ناشی از توسعه بر محیط زیست تلاش می‌‌کنند. در برنامه امروز با هم مستندی در همین ارتباط تماشا می‌‌کنیم و با رویکرد جامعه بهائی نسبت به موضوع توسعه پایدار آشنا می‌‌شویم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه