Program Picture

نقطه سر خط - فصل 1

طناب‌ها
۲۰ اسفند ۱۳۹۴

زندگی به شکل گریز ناپذیری سخته. امّا چیزهای خوب و دلنشین هم کم نیست؛ هر وقت توی چاه غم فرو می‌رفتی، می‌تونی مثل «طناب» بهشون چنگ بندازی و بیای بیرون. یادداشت «طناب­‌ها» به این موضوع می‌پردازه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه