خانه‌ تکانی و یک یادداشت دیگر

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

خانه‌ تکانی و یک یادداشت دیگر
۲۳ اسفند ۱۳۹۷

در آخرین نقطه‌ سرخط سال ۱۳۹۷ خورشیدی، دو تا یادداشت خودمانی خواهیم داشت: اولی تشویقمان می‌کند به تعریف‌ کردن از یکدیگر و دومی از خانه‌‌ تکانی و سال جدید حرف می‌زند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه