برابری زن و مرد

Program Picture

نقطه سر خط - فصل 1

برابری زن و مرد
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵

یادداشت «در معنای برابری»؛ یادداشتی که به بررسی دیدگاه­‌های مختلف نسبت به موضوع برابری زنان و مردان می‌پردازد و به این پرسش پاسخ می‌دهد که زنان و مردان از چه لحاظ باید برابر باشند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه