مقرّرات عبادتی و اخلاقی: صداقت و راستی

Program Picture

پیک یزدان

مقرّرات عبادتی و اخلاقی: صداقت و راستی
۲۲ بهمن ۱۳۹۸

حضرت عبدالبهاء مبین آثار حضرت بهاءالله در خصوص حسن نیت می‌فرمایند: «حسن نیّت به جهت اعمال حسنه لازم است. تا نیت خیر که به منزلۀ ریشه و اصل محکم و متین است شجره نباشد شجرۀ عمل بار و برکت و نتیجه حاصل ننماید و ثمرات طیبه نبخشد. چه بسا می‌شود که نفسی عمل خیر می‌نماید ولی نیتش خالص نه. یا برای شهرت است یا به جهت عزت یا آرزوی غرور و نخوت است، یا محض ریا و ریاست. این گونه اعمال نتایج باقیه ندارد و سبب فوائد عمومیه نگردد. عالم انسانی را روشن نکند و آسایش و سعادت ابدی نبخشد ولو به ظاهر اساس متین داشته باشد. ولی اگر با حسن نیّت و طویت مقرون شود عالم انسانی زنده نماید. ناسون را نمونۀ ملکوت سازد. روی زمین را آئینۀ بهشت برین کند.»

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه