گرامین بانک – (بخش ۲ و پایانی)

Program Picture

معماران صلح

گرامین بانک – (بخش ۲ و پایانی)
۲۳ اسفند ۱۳۹۴

هومن عبدی در این قسمت برای دومین و آخرین بار به تنها موسسه‌ی مالی که تونسته در تاریخ نوبل در سال ۲۰۰۶ به جایزه‌ی صلح دست پیدا کنه خواهد پرداخت: گرامین بانک.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه