باراک حسین اوباما – بخش ۵

Program Picture

معماران صلح

باراک حسین اوباما – بخش ۵
۱۰ مرداد ۱۳۹۵

شرکت باراک اوباما برنده ی نوبل صلح سال ۲۰۰۹ درانتخابات ریاست جمهوری برای رسیدن به این پست برای دومین بار، دوره ی دوم ریاست جمهوری او و برخی سیاست های کلی اوباما در این قسمت از معماران صلح.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه