الن جانسون سیرلیف – بخش ۴ و پایانی

Program Picture

معماران صلح

الن جانسون سیرلیف – بخش ۴ و پایانی
۰۴ مهر ۱۳۹۵

این قسمت برای آخرین بار اختصاص دارد به الن جانسون یکی از سه زنی که در سال ۲۰۱۱ به جایزه‌ی نوبل صلح رسیدند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه