Program Picture

مثل نسیم

ران و آمیتا

۱۵ مهر ۱۳۹۵

متاسفانه مادرم سرطان گرفت و دو سال بعد هم درگذشت. خاله‌ام اینا فکر می‌کردند چون به دین مسیحی پایبند نبوده این اتفاق براش افتاده … تو بچگی من به برادر ناتنی‌ام آسیب زدم و به خاطر همین من رو برای شش ماه به بیمارستان روانی کودکان بردند … محفل بهائی‌ها به ما گفت که نمی‌تونید بدون اینکه ازدواج کنید با هم زندگی کنید … من یه پدر خونه‌دارم که مهمترین کارم مراقبت از بچه هاست …‎ اینگونه فیض الهی مثل نسیم بر ران و آمیتا مرور کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه