تقابل اندوه و شادی در ایران – بخش ۱

Program Picture

لفظ و معنا

تقابل اندوه و شادی در ایران – بخش ۱
۲۲ آبان ۱۳۹۵

اندوه و شادی در ایران. چرا ایرانیان در جوامع خصوصی خود شاد و در بیرون از آن اندوهگین هستند؟ دلایل تاریخی آن کدام است؟ گفتگوی رامان شکیب با استاد بهرام فرید را بشنوید

news letter image

ثبت نام در خبرنامه