فرهنگ – بخش ۲

Program Picture

لفظ و معنا

فرهنگ – بخش ۲
۱۳ شهریور ۱۳۹۵

در ادامه برنامه هفته قبل لفظ و معنا رامان شکیب و استاد بهرام فرید در رابطه با فرهنگ در دوران معاصر و نگاه آیین بهائی به این موضوع می‌پردازند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه