سید علی محمد باب و مدرنیته در ایران – بخش ۳

Program Picture

سخنرانی

سید علی محمد باب و مدرنیته در ایران – بخش ۳
۱۹ شهریور ۱۴۰۱

مفهوم نوینی از هویت انسان در آثار حضرت باب.

گزیده‌ای از سخنرانی آقای دکتر نادر سعیدی در بیست و نهمین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه