افت تحصیلی – بخش ۱

Program Picture

شوق یادگیری

افت تحصیلی – بخش ۱
۲۸ اسفند ۱۳۹۵

بررسی دو علت مهم در افت تحصیلی دانش آموزان این هفته علت اول: قرار دادن دانش‌آموز تحت فشار خواندن

news letter image

ثبت نام در خبرنامه