معلّم – دانش آموز – والدین

Program Picture

شوق یادگیری

معلّم – دانش آموز – والدین
۱۷ تیر ۱۳۹۶

لزوم ارتباط تنگاتنگ و همیشگی والدین و معلمین برای آنکه دانش آموز به نتایج مطلوب برسد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه