Program Picture

عبدالبهاء، سرّ خدا

عقل و فلسفه
۲۳ مرداد ۱۴۰۰

جناب فرید از دو منظر یا ساحت برای عقل صحبت کردن و ساحت اول رو علم و دانایی دونستن و کمی در رابطه باهاش صحبت کردن. اما منظر و ساحت دوم چیه؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه