جنسیت و کلیشه‌ها

Program Picture

نکته

جنسیت و کلیشه‌ها
۳۱ تیر ۱۴۰۰

همیشه قبل از هر تصمیمی از پایداری بر آرمانتون در نفی کلیشه‌ها مطمئن شید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه