بحران، شکست، پیروزی

Program Picture

نکته

بحران، شکست، پیروزی
۲۴ تیر ۱۴۰۰

اصلاً بحران چیست؟ شکست کدامست؟ پیروزی کجاست؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه