Program Picture

آیه‌های ملکوت

قسمت ۴۳
۲۴ تیر ۱۴۰۰

بیاناتی از حضرت عبدالبهاء مبین آثار بهائی و نصایح ایشان به بهائیان در مورد رفتار با همه مردمان در عالم و توصیه ایشان در مورد توجه به حق در زمان احاطه غم و رنج.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه