Program Picture

آیه‌های ملکوت

قسمت ۳۳
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

بیانی از حضرت بهاءالله، شارع آیین بهائی درباره مقام بیت العدل اعظم، عالی‌ترین شورای مدیریتی جامعه جهانی بهائی. بیاناتی از جضرت عبدالبهاء مبین آثار بهائی درباره وظایف محافل که شوراهای اداری جامعه بهائی هستند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه