Program Picture

آیه‌های ملکوت

قسمت ۳۴
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

بیاناتی از حضرت بهاءالله، شارع آیین بهائی در مورد دوست و دوستی. آن حضرت اشارات معنوی از مفهوم دوست را هم گوشزد می‌فرمایند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه