Program Picture

فیلم‌ها

رضا

۲۳ تیر ۱۳۹۷

رضا مستمند، هنرمند ساکن کانادا، به خطاطی ایرانی روح تازه‌ای می‌دمد و به رابطه واژه و ایماژ بر روی بوم معنایی فراتر از سنت‌ها و رسوم رایج فرهنگی می‌بخشد. بسیاری از آثار رضا که الهام گرفته از متون مقدس آئین بهائی است، سفری است در عوالم روحانی و مادی وجود برای کشف رموز آن. در این فیلم کوتاه، او از اندیشه‌هایش و سرچشمه‌های الهام آثارش می‌گوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه