Program Picture

فصل مشترک - فصل ۲

هنر و هنرمند

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

با تماشای فیلم «هنر لوا شاین» با تاثیر هنر در زندگی لوا آشنا می‌شیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه