Program Picture

فصل مشترک - فصل ۲

نقش معابد در جامعه

۰۴ آذر ۱۳۹۵

از فرزاد فردوسی‌ پرسیدیم که معابد و به خصوص مشرق الاذکار‌های بهائی چه نقشی‌ را در جوامع بشری می‌توانند ایفا کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه