Program Picture

فصل مشترک - فصل ۲

کمک به احقاق حقوق زنان

۰۵ اسفند ۱۳۹۵

از نسیم سیفی پرسیدیم که آیا ایجاد فرصت‌های برابر با مردان می‌تواند به تبعیض‌های موجود علیه زنان در جامعه پایان دهد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه