Program Picture

فصل مشترک - فصل ۲

فرهنگ کار داوطلبانه

۲۸ بهمن ۱۳۹۵

از نسیم سیفی پرسیدیم که چطور می‌توان فرهنگ کار داوطلبانه یا همان خدمت را در جامعه ترویج داد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه