Program Picture

فصل مشترک - فصل ۲

حق کسب و کار

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

آیا داشتن اجازه کسب و کار بایستی بر اساس عقاید مذهبی‌ افراد تعیین گردد؟ سال‌هاست که بهائیان ایران با رویکردی تبعیض آمیز در این مورد روبرو هستند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه