Program Picture

فصل مشترک - فصل ۲

ثبت موارد نقض حقوق بشر

۰۲ دی ۱۳۹۵

از شاپور دانشمند پرسیدیم که چگونه ثبت موارد نقض حقوق بشر می‌تواند به کاهش این روند کمک کند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه