Program Picture

فصل مشترک - فصل ۲

مستند نسل‌های به پا خاسته

۱۷ خرداد ۱۳۹۷

با تماشای فیلم «نسل‌های به پا خاسته» با تجربه چند جوان در مورد تاثیر طرح‌ها تواندهی نوجوانان در جامعه بیشتر آشنا میشیم و از دریچه چشمان آنها جهان اطرافشون رو خواهیم دید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه