Program Picture

فصل مشترک - فصل ۲

نگاه زنانه در هنر

۰۹ آذر ۱۳۹۶

از خانم سپیده جدیری پرسیدیم که اساساً اهمیت وجود یک نگاه زنانه در عرصه ادبیات چه کمکی‌ به احقاق حقوق انسانی‌ زنان می‌کند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه