Program Picture

فصل مشترک - فصل ۲

احقاق حقوق زنان

۰۳ اسفند ۱۳۹۶

از خانم فریبا داوودی مهاجر پرسیدیم که در جوامع مردسالار چگونه می‌توان برای احقاق حقوق زنان قدمی برداشت؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه