Program Picture

شنیدنی‌های رسانه‌ای

۴۰۶
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

-فک پلمب و پلمب مغازه ی بهائیان در ایران.
-۵۰ هکتار زمین کشاورزی و دامپروری یک بهائی در سمنان مصادره شد.
– شهرت مدرسه ای در نقطه ی صفر مرزی ایران و ترکمنستان.
-یکی از گروه های بین المللی سازمان پزشکان بدون مرز نشست انسان دوستانه ی سازمان ملل را تحریم کرد.
-معاون درمان در وزارت بهداشت ایران: عارضه ی قلبی در ایران دو برابر میانگین آسیا.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه