شنیدنیهای رسانه‌ای – ۴۳۱

Program Picture

شنیدنی‌های رسانه‌ای

شنیدنیهای رسانه‌ای – ۴۳۱
۰۹ آبان ۱۳۹۵

• قاتلین آقای فرهنگ امیری: چون بهائی بود کشتیمش، تا بهشت را برای هفت نسلمان بخریم!
• گزارش جامعه‌ بین‌المللی بهائی در رابطه با تلاش حکومت ایران برای تحت فشار قرار دادن بهائیان ایرانی.
• جامعه‌ بین‌المللی بهائی در بیانیه‌ای به سازمان ملل خواستار تغییر نوع زندگی شهرنشینی شد.
• نقل قول این هفته از شیوا نظرآهاری

news letter image

ثبت نام در خبرنامه