Program Picture

سپهر سخن - فصل ۱

قسمت ۹
۰۱ مرداد ۱۳۹۸

اذن داده شد احزاب عالم با یکدیگر با روح و ریحان معاشرت نمایند. عاشروا یا قوم مع الادیان کلها باالروح و الریحان.
استاد بهرام فرید درباره این بیان حضرت بهاءالله توضیحاتی ارائه خواهند داد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه