Program Picture

سپهر سخن - فصل ۱

قسمت ۱۸
۰۲ مهر ۱۳۹۸

در برنامه سپهر سخن شماره ۱۸، استاد بهرام فرید به این بیان حضرت بهاءالله پیامبر بهائیان که می‌فرمایند: “مردمان را مرده انگار با زندگان بیامیز هر یک از مردمان جهان که بوی خوش جانان را در این بامداد نیافت از مردگان محسوب.” می‌پردازند و ما رو با مفاهیم آشکار و نهان اون بیشتر آشنا می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه